Eɓọn ikọ Erei

Ga abani ure-eddọp ga immị ipha inna ginang ga etenom ẹ 2012, wa sẹ Erei aghọm akẹ onịini maa iraana Erei ɓɓẹ eda bịabi anịini ikọ ipha jyẹ aghọm urei Erei ajẹe. Etẹ emmo anaa eɓọn sem wa ga oggbọ-obhol ẹ ɗọ-ukọ ẹ Peresbiteriyan, edọbh uso ephyẹgh obhol ẹ polis. Wa Dr. Ogban Ogban-Iyam maa onnẹgwa ẹ anaa ɓẹ-etọ okpokolo ga eje sem.

Ikọ jyẹm ipha jyẹ emmo anịini nang wa: (1) Àkẹ́ asẹ aɓɓo maa àkẹ́ asẹ ajẹe urei ẹ Erei, maa (2) Usa-onnẹ ẹ Jịses kọ àkẹ́ Luk usẹ ujẹe m. Ogwogwo asọm alẹbh ikọ jyem eje sem. Ɓɓẹ ana aphùu eɓolo aphụ-le anaawa yẹ ɗọ-odọm urei Erei ga Urugbam g’imen ga iyana etụ Eɗu, Ibhịni maa Aphọno anaaja alẹbh yẹ-ange emmo. Dịdi ilinang! Ma ɓẹ Erei, ma elomo ẹ Erei ɓɓẹ achangmo atoni epha aphu aphụ-lẹp.

Lẹbh ikọ jị aghọm adom urei Erei ekụpkup, nyẹ urei edodolo maa ejẹeje uso-kọng asị. Ma irei jịsim jyẹ aaphụ-dolo nang dang gbọogboli maa jyẹ anaajẹe nang eɓolo, akụbh emmo ukụp tọto nnọ arene emmo. Phyaa akpọng maa asọm ɓɓẹ ana anaa uso-olọp nang maa urei emmo, maa ɓɓẹ aane urei emmo nang anẹme? Nnọ wa eddedde ẹ wẹ Erei inang! Erei cham nnọngo.

 

Leave a Reply